Voorwaarden | Sunglass Hut® Skip to content

Algemene voorwaarden

 • Definities
 • Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden
 • Het aanbod
 • Aankoop van Producten
 • Levering
 • Betaling en Prijzen
 • Herroepingsrecht
 • Verplichtingen van de klant tijdens de herroepingstermijn
 • Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan
 • Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 • Garantie en retourneren
 • Privacy en Verwerking van persoonsgegevens 
 • Toepasselijk recht
 • Geschillen

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde termen en uitdrukkingen de volgende betekenis:

aanvullende voorwaarden: heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 3.3

klant: een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn beroeps- of bedrijfsactiviteiten vallen

dag: kalenderdag

overeenkomst op afstand: een overeenkomst die via de site tussen ondernemer en klant wordt gesloten

duurzaam datamedium: ieder hulpmiddel – waaronder begrepen e-mail – dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik mogelijk maakt gedurende een periode passend bij het doel waarvoor de informatie bestemd is, en dat de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie toestaat;

ondernemer: Luxottica The Netherlands BV, handelend onder de naam Sunglasshut.nl

standaardformulier voor herroeping: het Europese Standaardformulier voor herroeping zoals opgenomen in Bijlage I van deze algemene voorwaarden

bestellingsbevestiging: heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 5.2

herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de herroepingstermijn de overeenkomst op afstand te herroepen

site: de website www.sunglasshut.nl

herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant via de site, onverminderd eventuele dwingende rechten van de klant.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden kan vóór het afsluiten van de overeenkomst op afstand op elektronische wijze aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame datamedium. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden op elektronische wijze kennisgenomen kan worden en dat zij op verzoek van de klant op elektronische wijze of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Naast deze algemene voorwaarden zijn de Gebruiksvoorwaarden, het Retourbeleid, het Garantiebeleid en het Privacybeleid van de ondernemer (samen de “aanvullende voorwaarden”) van toepassing en vormen een integraal onderdeel van de rechtsverhouding tussen de klant en de ondernemer.
 4. De ondernemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn van toepassing op alle bestellingen die op de site worden geplaatst na de publicatie van een dergelijke wijziging.

Het aanbod

 1. De ondernemer streeft ernaar dat alle informatie op de site, inclusief de beschrijvingen van de producten en de daarbij behorende prijzen, juist en correct is. Er kunnen echter fouten optreden. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Fouten in de informatie op de site zullen door de ondernemer zo snel als redelijkerwijs mogelijk worden gecorrigeerd en indien de ondernemer meent dat een dergelijke fout de bestelling van de klant kan hebben beïnvloed, zal de ondernemer alles in het werk stellen om de klant hiervan op de hoogte te stellen via de contactgegevens die aan de ondernemer verstrekt werden in het profiel van de klant of in de bestelling van de klant.
 2. Producten kopen via internet is een andere winkelervaring dan kopen in de winkel. De klant dient er rekening mee te houden dat:
  • de kleuren van de producten op de site zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de instellingen van het scherm van de klant.
  • de werkelijke afmetingen en vormen van de producten kunnen afwijken van hoe ze er op het scherm van de klant uitzien. Voor elk artikel dat op de site te koop is, wordt overeenkomstige technische informatie verstrekt.
  • de foto's en afbeeldingen worden uitsluitend ter illustratie op de site vermeld. Voor een nauwkeurige beschrijving van elk artikel en voor details over wat het bevat, verwijzen wij u naar de begeleidende beschrijvende tekst.
 3. Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en het kan voorkomen dat de ondernemer de bestelling van de klant niet kan leveren. De ondernemer behoudt zich het recht voor om producten op ieder moment uit de verkoop te halen.
 4. De ondernemer zal zijn best doen om de bestelde producten binnen een redelijke termijn vanaf de besteldatum en met de verzenddatum aangegeven in de verzendbevestigingsmail te leveren, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften en deze algemene voorwaarden, maar houd er rekening mee dat alle trackinginformatie afkomstig is van de bezorgdienstverlener van de ondernemer, en dat deze informatie slechts een schatting van de leverdatum voorstelt. De werkelijke leverdatum kan variëren. Meer informatie over de bezorging vindt u op de trackingsite van de bezorgdienstverlener van de ondernemer. Voor verdere informatie over de levering verwijzen wij naar Artikel 6.
 5. Niet alle producten en aanbiedingen die op de site worden aangeboden, zijn verkrijgbaar in de winkels, en omgekeerd. De ondernemer behoudt zich het recht voor om prijzen, producten en speciale aanbiedingen naar eigen goeddunken te wijzigen.

Aankoop van Producten

 1. Zodra de klant de producten heeft geselecteerd die hij wil bestellen, wordt de klant gevraagd om de persoonlijke gegevens van de klant te registreren door een speciaal registratieformulier in te vullen. Registratie is niet verplicht; de ondernemer moedigt echter registratie aan om het inchecken bij toekomstige bezoeken aan de site te vereenvoudigen. De klant heeft altijd de mogelijkheid om de bestelling van de klant als "gast" af te ronden, zonder zich op de site te registreren. Voor de betaling van de bestelde producten wordt de klant ook gevraagd zijn creditcard- of debetkaartgegevens in te voeren. De ondernemer maakt gebruik van diensten van derden om de juistheid van de gegevens van de klant te controleren en de betaling af te handelen; De persoonsgegevens van de klant, waaronder de creditcardgegevens van de klant, worden aan deze derden verstrekt en de klant geeft de ondernemer uitdrukkelijk toestemming om zijn gegevens voor deze doeleinden openbaar te maken.
 2. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding door de ondernemer. Indien een bestelling wordt geaccepteerd, bevestigt de ondernemer de acceptatie door de klant een e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat alle of een deel van de bestelde producten zijn verzonden (de "orderbevestiging"). De overeenkomst op afstand komt pas tot stand na verzending van de orderbevestiging. De overeenkomst op afstand heeft alleen betrekking op de producten waarvan de verzending wordt bevestigd in de orderbevestiging. De ondernemer is niet verplicht andere producten te leveren die deel hadden kunnen uitmaken van de bestelling indien de verzending van deze producten niet in een aparte orderbevestiging bevestigd is.
 3. De orderbevestiging geeft de laatste details weer van de bestelling die op de site is geplaatst. Onverminderd het herroepingsrecht van de klant kan de klant, nadat de ondernemer de orderbevestiging heeft verzonden, de bestelling of één van de inbegrepen artikelen annuleren binnen één uur na het plaatsen van de bestelling door deze online te annuleren of eventueel daarna door contact op te nemen met de klantenservice van de ondernemer via . Als de klant een bestelling later dan een uur na het plaatsen van de bestelling, maar vóór de bezorging van de onderstaande verzendbevestiging, wil annuleren, kan de klant dit niet online doen en moet hij contact opnemen met het klantenserviceteam via de bovenstaande gegevens.
 4. De orderbevestiging bevat details over de bestelde producten, de totale kosten van de bestelling inclusief bezorging en een bestelnummer.
 5. De ondernemer behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder opgave van redenen geen enkel aanbod te accepteren. Indien een bestelling wordt geweigerd, zal de ondernemer de klant zo snel als redelijkerwijs mogelijk is hiervan op de hoogte stellen. [Brillen met een sterkte gelijk aan of groter dan 4 dioptrieën worden niet verkocht aan minderjarigen jonger dan 16 jaar.]

Levering

 1. De orderbevestiging bevat algemene informatie over de bestelling, maar vermeldt geen leverdatum voor de producten. Hiervoor stuurt de ondernemer, zodra de bestelling van de klant is verzonden, een verzendbevestiging per e-mail. De e-mail is het ontvangstbewijs voor de artikelen van de klant. Het verdient aanbeveling deze bevestigingsmail af te drukken en samen met een kopie van deze algemene voorwaarden te bewaren. Deze gegevens heeft de klant nodig als hij contact opneemt met de ondernemer over de bestelling van de klant.
 2. De e-mail betreffende de verzending bevat informatie over de op dat moment verzonden producten, een overzicht van deze voorwaarden, informatie over de gekochte producten, het herroepingsrecht, de betaalmethoden en de toepasselijke belastingen, en alle wettelijk verplichte informatie.
 3. De e-mail betreffende de bevestiging van de verzending bevat tevens een trackingnummer waarmee de klant de bestelling kan volgen op de website van de bezorgdienstverlener van de ondernemer, waar een geschatte leverdatum aangegeven is.
 4. Levering vindt plaats op het afleveradres dat tijdens de bestelling is opgegeven. Houd er rekening mee dat alleen een afleveradres in Nederland kan worden opgegeven.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust vanaf het moment van bezorging bij de klant.
 6. Op het moment van levering dient de klant de staat van de verpakking te controleren en na te gaan of het juiste aantal pakketten is afgeleverd. Ontbrekende producten worden nabesteld, beschadigde/verkeerde producten worden geretourneerd en kosteloos vervangen en geleverd conform en met inachtneming van deze algemene voorwaarden. De klant zal de ondernemer op de hoogte stellen van beschadigde, ontbrekende en/of onjuiste producten in overeenstemming met het Garantiebeleid dat hier te vinden is.

Betaling en Prijzen

 1. De betaling wordt in rekening gebracht op de creditcard of debetkaart van de klant op het moment dat de bestelling wordt verzonden. Wanneer een bestelling in meerdere zendingen wordt opgesplitst, worden alleen de artikelen in rekening gebracht die op dat moment daadwerkelijk worden verzonden.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen op de site inclusief BTW en andere toepasselijke belastingen.
 4. Tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden, is de prijs die voor de producten moet worden betaald de prijs die op de site vermeld staat op het moment van uw bestelling. Hoewel de ondernemer zijn best doet om ervoor te zorgen dat alle prijzen op de site correct zijn, kunnen er fouten optreden. Als de ondernemer zich bewust wordt van een fout in de prijs van bestelde producten, wordt de klant zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte gesteld. De klant heeft dan de mogelijkheid om de bestelling met de juiste prijs te bevestigen of de bestelling te annuleren.
 5. Indien de ondernemer de klant niet kan bereiken via de op het moment van de bestelling verstrekte contactgegevens, kan de ondernemer de bestelling als geannuleerd beschouwen en de klant hiervan per e-mail of op andere wijze op de hoogte stellen.
 6. Indien de klant besluit een bestelling te annuleren nadat hij op de hoogte is gesteld van de onjuiste prijs zoals bedoeld in lid 4, wordt een eventuele pre-autorisatie op de creditcard van de klant geannuleerd.

Herroepingsrecht

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een herroepingstermijn van 14 dagen1 zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van de reden verplichten.
 2. De in lid 1 bedoelde herroepingstermijn gaat in:
  • op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; of
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. Producten die op klantspecificatie worden vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die vervaardigd worden op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Verplichtingen van de klant tijdens de herroepingstermijn

 1. Tijdens de herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De klant is uitsluitend aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de herroepingstermijn door middel van het standaardformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit is niet nodig als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft in ieder geval aan de retourtermijn voldaan als hij het product terugstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de directe kosten van het retourneren van het product. Als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor het retourneren niet te dragen.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Garantie en retourneren

 1. De ondernemer garandeert dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum van het sluiten van de digitale overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. In aanvulling op lid 1 is het Garantiebeleid van de ondernemer van toepassing.
 3. In geval van een klacht zullen de klant en de ondernemer zich inspannen om de klacht in onderling overleg op te lossen binnen een redelijke termijn, waarbij vier weken als minimum wordt beschouwd.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal hij naar zijn keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Privacy en Verwerking van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens van de klant die aan de ondernemer worden verstrekt, worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en het Privacybeleid van de ondernemer.

Toepasselijk recht

 1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen is niet van toepassing.

Geschillen

In geval van een geschil met betrekking tot een product kunt u het geschil buitengerechtelijk beslechten via een online platform dat beschikbaar is in alle talen van de EU-lidstaten op http://ec.europa.eu/odr.

Voor vragen, toelichting en over een claim ingediend via het ODR Platform kunt u hier contact opnemen met de ondernemer.

Winkelwagen (0)

Ontsluit 20% korting alleen voor leden

Meld je nu aan voor exclusieve toegang tot deze tijdelijke aanbieding. Voorwaarden zijn van toepassing.

SGH_DESKTOP_NEWSLETTER_OVERLAY_LIVE_PHASE

Onze grootste voordelen

EXCLUSIEVE DIENSTEN 50% VERVANGING EXCLUSIEVE DIENSTEN 50% VERVANGING
SEIZOENSAANBIEDINGEN ALLEEN VOOR LEDEN SEIZOENSAANBIEDINGEN ALLEEN VOOR LEDEN
PRODUCTEN EN ERVARINGEN VOOR VROEGE TOEGANG PRODUCTEN EN ERVARINGEN VOOR VROEGE TOEGANG

Meld u aan voor productnieuws en exclusieve aanbiedingen van Sunglass Hut. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Voor meer informatie, zie ons privacybeleid. Door u te registreren bevestigt u dat u minimaal 16 jaar oud bent.

WebID #

Bezig met laden
Loader